ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни предоставя информация за:

– начина, по който „Градина 2020“ ЕООД обработва личните данни на физическите лица във връзка със своята дейност;

– предприетите технически и организационни мерки за защита на събраните или получени данни на физическите лица;

– правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват от „Градина 2020“ ЕООД.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.1. (1) „ Градина 2020 “ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“), е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205841685, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Връх Свети Никола“ 18, представлявано от Фюрген Седаил Алиосман

(2) „ Градина 2020 “ ЕООД, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

(3) Дружеството е администратор на лични данни, които обработва във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им.

Чл.2. „ Градина 2020 “ ЕООД, събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и въз основа на:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 2. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 4. За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 5. За защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице.

ІІІ. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.3. (1) Администраторът, събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина  www.gradina2020.eu и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 1. Създаване на потребителски профил;
 2.  Извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 3.  Индивидуализация на страна по договора;
 4.  Счетоводни цели и статистически цели;
 5. Защита на информационната сигурност;
 6. Обезпечаване на изпълнението на договора;
 7. Изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения;
 8. Осъществяване на комуникация и отговори на запитвания.

(2) Администраторът, обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработва също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

(3) Администраторът, не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

(4) Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни – събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

2. Свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по- дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

3. Точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

4. Цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

(5) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл.4. (1) Администраторът, съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви, или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът, съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5/пет/ години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл.5. (1) Администраторът, може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ІV. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ

Чл.6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) Администраторът, може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието, не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Чл.7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Чл.8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Чл.9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по- долу основания:

1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

1. За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

2. За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

3. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

5. За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

1. Необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

2. За функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Чл.10. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

1. Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Администраторът, може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данни.

Чл.11. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни, или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

1. Да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

2. Да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас Администратор, когато това е технически осъществимо.

Чл.12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира, относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Чл.13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл.14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако е:

1. Предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

2. Взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

3. Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл.15. Администраторът  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл.16. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

V. ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.17. Администраторът прилага различни мерки за сигурност с цел защита на личните данни, които обработва от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Администраторът използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 1. Защита на базата данни от неправомерен достъп;
 2. Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп;
 3. Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.